Детска Градина Брезичка
 

ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ“

  • ДГ Брезичка
  • февруари 24th, 2021

 

Детска градина „Брезичка” град Шумен работи по проект на ЕС и Оперативна програма „Наука образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

Проектът се съфинансира от европейските структурни и инвестиционни фондове. В него са включени 2 групи деца от филиала на детската градина, с  които се работи по Дейност – 1: допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

Детската градина работи и по Дейност 2/2.4 – назначен е помощник възпитател за работа с деца  със специални образователни потребности.

 Дейностите се финансират от проект BG05M2OP001- 3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.